Skip links

Política de Privacitat

Política de Privadesa Konsac, S.A.

A través del present avís, KONSAC, S.A. (d’ara endavant, KONSAC) amb domicili social a Rambla Catalunya, núm. 98, Ent. (08008 Barcelona), proveïda de CIF núm. A-58559758, informa els usuaris del lloc web sobre la seva POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

En compliment de la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa que les dades de caràcter personal que, si escau, siguin facilitades pels usuaris a través del present lloc web, seran tractades per KONSAC, amb la finalitat de a) gestionar la consulta que ens fa arribar, b) gestionar la candidatura per a una de les posicions que oferim, o c) incorporar la seva candidatura espontània a futurs processos de selecció.

En el cas que en els formularis s’incloguessin dades de caràcter personal referents a persones físiques diferents de qui efectua la sol·licitud, aquesta última haurà d’informar a aquestes persones dels aspectes continguts en aquest document.

Llevat que específicament s’estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades dels camps de cada formulari, l’usuari haurà d’emplenar els formularis amb dades veritables, exactes, completes i actualitzades. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a KONSAC o a qualsevol tercer a causa de l’emplenament dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades. En aquest sentit, l’usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar a KONSAC qualsevol modificació.

Les dades facilitades mai seran utilitzades per a finalitats diferents de les anteriorment descrites, i seran immediatament cancel·lades quan deixin de ser necessàries per a aquesta finalitat.

En cas que KONSAC prestés algun tipus de servei especial en què determini unes previsions específiques diferents a aquestes quant a la protecció de dades personals, tindrà primacia l’aplicació de les normes particulars indicades per a aquest servei en particular per sobre de les presents, en cas d’incongruència.

Tota la informació relativa a dades de caràcter personal rebuda per KONSAC és tractada amb la màxima confidencialitat, respectant en tot moment el deure secret professional, procedint únicament a les comunicacions estrictament necessàries per a la consecució de les finalitats anteriorment descrites.

Així mateix, mitjançant aquesta Política de Privacitat KONSAC informa que ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives per garantir la seguretat i privacitat de les dades personals facilitades a l’organització. L’usuari té dret a obtenir confirmació sobre si a KONSAC estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries. Per fer-ho, haureu d’enviar la vostra sol·licitud per correu electrònic a l’adreça konsac@konsac.com, o bé mitjançant comunicació escrita a la societat KONSAC, SA, amb domicili social a Barcelona (08008), Rambla Catalunya, núm. 98, Ent., acreditant la seva identitat.

Les dades del candidat seran tractades per les diferents empreses que conformen el Grup KONSAC (KONSAC Search, SL, KONSAC Human Capital, SL i Paykan, SL). Per conèixer els termes específics del tractament, el candidat pot adreçar la petició a l’adreça konsac@konsac.com

L’acceptació de l’usuari perquè les seves dades puguin ser tractades en la forma establerta en aquesta Política de Privacitat té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius.

KONSAC comunica, a través d’aquest avís, que utilitza galetes quan l’usuari navega en algunes de les pantalles i pàgines del lloc web. Per veure la informació específica sobre les galetes utilitzades, adreceu-vos a l’enllaç específic sobre la política de galetes del lloc web.

KONSAC es reserva el dret a modificar la seva política de protecció de dades d’acord amb el seu criteri, o a causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o a la pràctica empresarial. Si KONSAC introduís alguna modificació, el nou text serà publicat en aquest mateix lloc web, on l’usuari podrà tenir coneixement de la política de protecció de dades vigent a cada moment. En qualsevol cas, la relació amb els usuaris es regirà per les normes previstes en el moment precís que s’accedeix al lloc web.